[gap height=”10px”]

[section bg=”738″ padding=”5px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small” color=”light”]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ padding=”20px 20px 20px 20px” margin=”50px 0px 0px 0px” bg_color=”rgba(245, 242, 242, 0.7)” animate=”fadeInUp”]

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

TẦM NHÌN: Tạo ra một tổ chức toàn cầu độc nhất thông qua làm việc theo  hóm, hướng dẫn và hỗ trợ, truyền sức mạnh cho những cá nhân để họ có được một tổ chức kinh doanh toàn cầu từ Nu Skin mang lại lợi nhuận.

SỨ MỆNH: Phát triển lãnh đạo OTG bằng một hệ thống toàn cầu dựa trên sự cống hiến, thành thật, đáng tin cậychính trực và tôn trọng lẫn nhau

[divider align=”right” width=”100px” height=”5px” margin=”0.1em” color=”rgb(217, 185, 185)”]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”20px”]

[section bg_color=”rgb(22, 30, 118)”]

[row]

[col span__sm=”12″ padding=”30px 30px 30px 30px” align=”center” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.82)”]

NỀN TẢNG GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Xem các nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi.

[button text=”Nguyên tắc Hoạt Dộng” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” size=”small” icon=”icon-angle-down” icon_reveal=”true” link=”https://www.dropbox.com/s/xz87pazwmf62jzh/1.OTGCODEOFCONDUCT1.9_US.pdf?dl=1″]

[button text=”Hướng dẫn sử dụng quy tắc ứng xử” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” size=”small” icon=”icon-angle-down” icon_reveal=”true” link=”https://www.dropbox.com/s/zmhcknsjubiieso/06%20-%20OTG%20Code%20of%20Conduct%20Guidelines%202019%20EN.pdf?dl=1″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10px 10px 10px 10px” align=”center” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.82)”]

[featured_box img=”98″ img_width=”92″ pos=”center”]

HỆ THỐNG SỐ 7

Hệ thống số 7 là con đường dẫn đến thành công giúp bạn kiến tạo và nhân bản thành công ở Nu Skin. Hãy học tập và sống cùng hệ thống.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10px 10px 10px 10px” align=”center” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.82)”]

[featured_box img=”97″ img_width=”92″ pos=”center”]

HỌP & SỰ KIỆN

Lãnh đạo sinh ra từ sự kiện! Hãy tìm kiếm sự kiện gần mình nhất và tận dụng công cụ OTG Meeting Finder để đăng thông tin và khám phá

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”20px”]

[section bg=”765″ bg_pos=”35% 20%” padding=”50px”]

[row]

[col span__sm=”12″ padding=”50px 50px 50px 50px” align=”center” bg_color=”rgba(255, 246, 246, 0.53)”]

Success Olympics VietNam 5.2021

Đã có  1147  người đăng ký tham dự

[button text=”Bấm để tham dự” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” size=”large” radius=”99″ link=”https://www.facebook.com/otg.vietnam/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap]

[ux_slider visibility=”hidden”]

[ux_banner height=”706px” bg=”47″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.35)” bg_pos=”40% 54%”]

[text_box width=”69″ width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″]

It has finally started

BIG SUMMER SALE

[ux_countdown size=”307″ color=”light” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.86)”]

[button text=”Shop Men” color=”white” style=”outline”]

[button text=”Shop Women” color=”white” style=”outline”]

[button text=”Shop all” color=”white” style=”outline”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section visibility=”hidden”]

[row col_bg=”rgb(255, 255, 255)” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

Meeting event

[tabgroup style=”pills” align=”center”]

[tab title=”Hà Nội”]

[blog_posts style=”vertical” columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]

[/tab]
[tab title=”Hồ Chí Minh”]

[blog_posts style=”vertical” columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding__md=”10px”]

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″]

CẬP NHẬT NỔI BẬT

Có gì mới tại OTG Viet Nam

[divider align=”center” width=”150px” height=”2px”]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[ux_video url=”https://youtu.be/mDVOFLVfPag”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”961″ image_size=”medium” width=”95″ margin=”px 0px 0px 50px”]

SÁCH CỦA THÁNG
Tháng này sách tháng  OTG cung chia sẻ ” TỐC ĐỘ CỦA NIỀM TIN “.

[button text=”Nhận Sách” radius=”10″ link=”https://otgvietnam.com/san-pham/toc-do-cua-niem-tin/”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”947″ image_size=”medium” width=”69″ margin=”px 0px 0px 50px”]

BỘ SÁCH RUBY
Kiến thức nền tảng hệ thống kinh doanh một các ” BỀN VỮNG “.

[button text=”Xem ngay” radius=”10″ link=”https://otgvietnam.com/san-pham/kien-thuc-nen-tang-he-thong-kinh-doanh-mot-cach-ben-vung/”]

[/col]

[/row]

[/section]