TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

TẦM NHÌN: Tạo ra một tổ chức toàn cầu độc nhất thông qua làm việc theo  hóm, hướng dẫn và hỗ trợ, truyền sức mạnh cho những cá nhân để họ có được một tổ chức kinh doanh toàn cầu từ Nu Skin mang lại lợi nhuận.

SỨ MỆNH: Phát triển lãnh đạo OTG bằng một hệ thống toàn cầu dựa trên sự cống hiến, thành thật, đáng tin cậychính trực và tôn trọng lẫn nhau

NỀN TẢNG GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Xem các nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi.

Nguyên tắc Hoạt Dộng Hướng dẫn sử dụng quy tắc ứng xử

Success Olympics VietNam 5.2021

Đã có  1147  người đăng ký tham dự

Bấm để tham dự

CẬP NHẬT NỔI BẬT

Có gì mới tại OTG Viet Nam

SÁCH CỦA THÁNG
Tháng này sách tháng  OTG cung chia sẻ ” TỐC ĐỘ CỦA NIỀM TIN “.

Nhận Sách

BỘ SÁCH RUBY
Kiến thức nền tảng hệ thống kinh doanh một các ” BỀN VỮNG “.

Xem ngay